Pagrindiniai olimpizmo principai

citius

1. Olimpizmas – gyvenimo filosofija, aukštinanti ir į darnią visumą jungianti kūno, valios ir proto savybes. Jungdamas sportą su kultūra ir švietimu, olimpizmas siekia kurti gyvenseną, pagrįstą džiaugsmu dėl įdėtų pastangų, gero pavyzdžio auklėjamąja galia, socialine atsakomybe ir visuotinių etikos principų gerbimu.

2. Olimpizmo tikslas – sportu ugdyti harmoningą žmoniją siekiant sukurti taikią visuomenę, besirūpinančią žmogaus orumo saugojimu.

3. Olimpinis sąjūdis, kurio aukščiausioji valdžia – TOK, yra visų olimpizmo vertybes pripažįstančių asmenų ir institucijų suderinta, organizuota, visuotinė ir nuolatinė veikla. Olimpinis sąjūdis apima penkis žemynus. Jo kulminacija – pasaulio sportininkų susibūrimas didelėje sporto šventėje – olimpinėse žaidynėse. Olimpinio sąjūdžio simbolis yra penki sunerti žiedai.

4. Žmogus turi teisę sportuoti. Kiekvienas asmuo turi turėti galimybę sportuoti nepatirdamas jokios diskriminacijos ir jausdamas olimpinę dvasią, tam reikia savitarpio draugystės, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo. Sporto organizavimą ir vadybą turi kontroliuoti nepriklausomos sporto organizacijos.

5. Pripažįstant, kad sportas yra visuomenės gyvenimo dalis, olimpiniam sąjūdžiui priklausančios sporto organizacijos turi autonomijos teises ir įsipareigojimus, tarp jų – laisvai nustatyti ir kontroliuoti sporto taisykles, nustatyti savo organizacijų struktūrą ir valdymą, naudojantis teise rinkti be jokios išorinės įtakos ir prisiimti atsakomybę už tai, kad būtų taikomi tinkamo valdymo principai.

6. Su olimpiniu sąjūdžiu nesuderinama jokia diskriminacijos forma šalies ar asmens atžvilgiu iš rasinių, religinių, politinių, lyties ar kitokių paskatų.

7. Priklausymo olimpiniam sąjūdžiui kriterijus yra Olimpinės chartijos laikymasis ir Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) pripažinimas.

Šaltinis: Olimpinė chartija

Parsisiųsti: Olimpinė chartija